பெண்கள் போன்ற காய் அறிய படங்கள் (Nareepol)

பெண்கள்  போன்ற    காய்  மரம்   தாய்லாந்த்   அருகில்  உள்ளது 

This is amazing tree named ‘Nareepol’ in Thai.
Naree means ‘girl/woman’ and
Pol means plant/tree or ‘buah’ in Malay.

It means women tree.

It is amazing what God create the World  in many forms

That amused human beings…… .

You can see the real tree at Petchaboon province about Almost 500 kms away from Bangkok .

நண்பர்களே இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் தயவு செய்து மறக்காமலும் அலட்சியப்படுத்தாமலும் உங்கள் வாக்குகளை இண்ட்லியிலும், உங்களது கருத்துக்களையும் பதிந்து செல்லுங்கள் மேலும் பலரை சென்றடைய உதவியாய் இருக்கும்