அதிகம் Download செய்ப்பட்ட Software எது ?

Download.com வலைத்தளம் மென்பொருள் பதிவிறக்கம் உலகின் மிக பிரபலமான வலைத்தளங்கள் மத்தியில் உள்ளது. இந்த நிறுவனம் 1996 இல்  தொடங்கப்பட்டது, இந்த நிறுவனம் தற்பொழுது 15 ஆண்டு விழாவில் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டது அந்த வலைத்தளத்தில் அதிகம் டவுன்லோட் செய்ப்பட்ட பிரபலமன மென்பொருள் எது என்று. 

அதில் முதல் ஐந்து இடத்தில் உள்ள மென்பொருள்

  1. AVG 
  2. AD - AWARE 
  3. ICQ Pro 
  4. WinZip 
  5. Avast Free Antivirus