இணையக் கண்கட்டி வித்தைகண்முன்னே நின்று மெஜிக் செய்வதையும், கண்கட்டி வித்தைகள் செய்வதையும் நாம் கண்டுள்ளோம். இணைய நுட்பத் திறன் கொண்டு, இங்கே ஒரு நபர் இணையத்தளத்திலேயே கண்கட்டி வித்தைக் காட்டுகிறார்.