கருகிய கனவுகள்

காணும் காட்சியெல்லாம்
கேட்கும் செய்தியெல்லாம்
படிக்கும் இதழ்களெல்லாம்
தினந்தோறும் விபத்துகள்,
கொலை, கொள்ளை,
தீவிரவாதம்
மரணங்கள் மரணங்கள் மரணங்கள்
கேட்டுக் கேட்டு பார்த்துப் பார்த்து
மரத்துப் போனது மனசு

ஒரு செய்தியை 1000 ஈமெயில் Address க்கு சில நிமிடங்களில் எப்படி ஈமெயில் அனுப்பது ?

                      நன்  போன   பதிவில்  கூறிருந்தன்      எப்படி  நிறைய  ஈமெயில்க்கு   மெயில்  அனுப்பது  என்று ,  இன்று   பாப்போம்.   ஒரு  செய்தியை  1000  ஈமெயில்  Adderess க்கு  அனுபலாம்   சில  நிமிடங்கள்  போதும்   அதற்க்கு  ஒரு  மென்பொருள்  உள்ளது  SEND BLASTER  இந்த மென்பொருள்  வர்த்தக  நிறுவனத்திற்கு  அதிகம்  பயன்படும் 


பெண்கள் போன்ற காய் அறிய படங்கள் (Nareepol)

பெண்கள்  போன்ற    காய்  மரம்   தாய்லாந்த்   அருகில்  உள்ளது 

This is amazing tree named ‘Nareepol’ in Thai.
Naree means ‘girl/woman’ and
Pol means plant/tree or ‘buah’ in Malay.

It means women tree.

It is amazing what God create the World  in many forms

That amused human beings…… .

You can see the real tree at Petchaboon province about Almost 500 kms away from Bangkok .